PROMOCIÓ IMMOBILIARIA

Assessorem, negociem i controlem en interès del promotor

ESTUDI DE SOLARS

Entenent que el sòl és la matèria prima bàsica per obtenir l’èxit del negoci de qualsevol promoció immobiliària, fem totes les gestions necessàries per a que el solar s’ajusti al tipus de producte que es desitja promocionar per a aconseguir complir amb els objectius econòmics i cobrir la demanda del mercat.

01

Obtenció de la Certificació Urbanística

Aconseguim la certificació urbanística oficial de l’Ajuntament per a conèixer tots els detalls urbanístics del terreny. Si és necessari, proposem i negociem amb les entitats públiques alternatives per a millorar l’edificabilitat.

02

Estudis de mercat

Encarreguem i analitzem estudis de mercat per a conèixer detalls de la demanda actual i l’oferta existent de promocions immobiliàries en competència.

03

Elaboració d’un informe d’idoneïtat

Elaborem, en base a les dades urbanístiques obtingudes de la certificació municipal i de l’estudi de mercat, un informe d’idoneïtat per a decidir la conveniència d’adquirir el solar.

04

Assessorament de compra i negociació

Elaborem i negociem estratègies i mètodes de compra, formules de pagament i de finançament del solar. Assessorem en els redactats dels documents contractuals.

GESTIÓN OPERATIVA

GESTIÓ OPERATIVA

Elaborem l’estudi i la definició de tots es aspectes tècnics, econòmics i comercials que comporta la inversió en la promoció immobiliària, generant l’Estudi Econòmic de la Promoció (EEP) inicial per a fixar i marcar els objectius del pla de negoci.

01

Estudi de Projecte

Proposem i definim, juntament amb la direcció facultativa encarregada del projecte, millores per augmentar la rendibilitat de l’operació. Elaborem la planificació tècnica i econòmica adequada per a l’execució material de la promoció.

02

Estudi de Pressupostos i de Execució Material

Sol·licitem pressupostos, realitzem anàlisi tècnic, avaluació, comparatives, terminis d’execució i assessorament contractual.

03

Definició del Pla Financer

Dissenyem el pla financer apropiat per a, definint les quantitats i fluxos monetaris necessaris, escometre la promoció. Elaborem el pla d’ingressos per certificacions hipotecaries i per cobros a compte de clients.

04

Planificació Comercial

Estudiem, definim i programem el màrqueting necessari, elaborant el planning de vendes i definint els mitjans de comercialització.

05

Realització de l’Estudi Econòmic de la Promoció (EEP)

Elaborem l’estudi econòmic complert, detallat i quantificat del total de costos i ingressos, obtenint la projecció final de rendibilitat de l’operació.

GESTIÓ DE LA PROMOCIÓ

Realitzem un seguiment periòdic per a prendre les decisions correctores davant les desviacions que solen sorgir en el EEP inicial, produïdes, entre d’altres causes, pel llarg temps d’execució de les promocions.

GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN
01

Gestió de la construcció

Coordinem, fem seguiment i control tècnic, legislatius, pressupostaris i de terminis marcats per a la seva execució material.

02

Gestió financera

Fem seguiment del control de costos i ingressos generals de la promoció durant el seu desenvolupament. Elaborem informes periòdics de situació respecte al EEP inicial.

03

Gestió comercial

Fem seguiment i control del pla de màrqueting i vendes. Elaborem, atorguem i fem seguiment de la documentació per a les compres i vendes de clients i de col·laboracions amb agents intermediaris.

04

Tancament de la promoció

Revisem, promovem la resolució de desperfectes i fem la revisió final de la promoció, preparant la documentació per al lliurament de claus, l’atorgament d’escriptures públiques i el tancament econòmic.