GESTIÓ D’OBRA

Estudiem, negociem i gestionem en interès del propietari

ESTUDI DE PROJECTE

Estudiem la idoneïtat del projecte bàsic elaborat per la direcció facultativa davant les expectatives i demandes del client. Analitzem el projecte executiu per definir el disseny, les qualitats i les solucions constructives idònies, amb l’objectiu de millorar la qualitat i els costos econòmics, complint amb les expectatives del client.

01

Definició del projecte

Definim el projecte bàsic, senyalant les necessitats actuals i futures del client. Proposem accions per millorar i maximitzar la rendibilitat complint la normativa vigent.

02

Anàlisi del projecte

Analitzem el projecte dissenyat per la direcció facultativa per a complir amb les expectatives i demandes del client. Presentació de propostes de millora.

03

Projecte executiu

Analitzem el mateix, defensant i proposant les solucions constructives idònies i les seves característiques per millorar la qualitat i els costos resultants. Comprovació del quadre de mesuraments.

04

Estudi d’acabats

Proposem acabats, materials d’instal·lacions, definint la seva qualitat per a que el client decideixi i poder posteriorment sol·licitar els pressupostos.

05

Assessorament financer i contractual

Assessorem i dissenyem un pla financer i de contractació per a complir amb tots els costos de la inversió immobiliària a realitzar.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Sol·licitem pressupostos a contractistes, industrials i proveïdors per a la confecció de concursos. Elaborem comparatives entre els pressupostos rebuts i els negociem per a aconseguir la màxima qualitat al menor preu. També planifiquem, redactem i supervisem els contractes amb tots els intervinents necessaris per les diferents fases i partides d’obra, siguin generals o parcials.

01

Sol·licitud de pressupostos

Sol·licitem pressupostos a contractistes, industrials i proveïdors, per a  la confecció de concursos.

02

Anàlisi tècnic

Realitzem un anàlisi tècnic detallat de totes les partides pressupostaries ofertades, examinant els aspectes qualitatius i quantitatius conforme el projecte redactat.

03

Avaluació

Avaluem la idoneïtat i capacitat tècnica dels contractistes, industrials i proveïdors per a executar l’obra complint amb el termini, la qualitat, legalitat i el cost.

04

Comparativa i optimització

Realitzem comparatives detallades entre els pressupostos ofertats i admesos. Negociem millores de qualitat i de costos.

05

Assessorament contractual

Planifiquem, redactem i supervisem els contractes per establir els drets i obligacions de les parts.

GESTIÓ D’OBRA

Fem el seguiment i comprovem el compliment de l’obra conforme al projecte redactat, els terminis de lliurament i les qualitats constructives contractades. Controlem i fem seguiment dels intervinents en l’obra per a complir l’actual legislació laboral i de seguretat.

GESTIÓN DE OBRA
01

Legislació

Controlem l’obtenció i vigència de les llicencies necessàries, supervisem el correcte compliment de la seguretat i la legislació laboral dels intervinents.

02

Coordinació

Coordinem a industrials i proveïdors per a la correcta execució de l’obra i el compliment del terminis marcats.

03

Seguiment tècnic

Realitzem visites d’obra periòdiques pel control del correcte desenvolupament del projecte, els terminis i les qualitats contractades.

04

Seguiment pressupostari

Validem les factures rebudes. Elaborem informes de control pressupostari.

05

Lliurament de claus

Realitzem la revisió pre-tancament. Controlem i fem seguiment de la resolució de desperfectes i donem l’aprovació final. Certificació de final d’obra, recopilació i lliurament de documentació, tancament econòmic i lliurament de claus.